rhodosi

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Použitie ASP2 v citátoch

Alternatívny slovenský pravopis ASP2 a jeho použitie v citátoch.
Príklady v citátoch:

Helen Exley = Múdrosť 365 (Na každý deň jeden múdry citát)

*) PAS2 = Muudrostj 365 (Na kagjduee dyenj jeden muudrue citaat)


1-1:: Dubose Heyward:: Vedzte, že prostý dar láskavosti je viac než všetka múdrosť mudrcov.

*) PAS2 = Vedztye, gje prostuee dar laaskavostyi je viac negj vsjetka muudrostj mudrcov.


1-2:: švédske príslovie:: Menej sa boj a viac dúfaj; menej jedz a viac prežúvaj; menej nariekaj a viac dýchaj; menej rozprávaj a viac povedz; miluj viac a všetko dobré bude v tvojich rukách.

*) PAS2 = Menyej sa boj a viac duufaj; menyej jedz a viac pregjuuvaj; menyej nariekaj a viac dueehjaj; menyej rozpraavaj a viac povedz; miluj viac a vsjetko dobree budye v tvojihj rukaahj.


1-3:: Ezop:: často by sme banovali, keby sa nám naše túžby splnili.

*) PAS2 = Cjasto bue sme banovali, kebue sa naam nasje tuugjbue splnyili.


1-4:: Pam Brown (1928-?):: Každý deň si vyžaduje odvahu – takú či onakú.

*) PAS2 = Kagjduee denj si vuegjaduje odvahu – takuu cji onakuu.


1-5:: Elbert Hubbard (1856-1915):: Najväčšia chyba, ktorú môžete v živote urobiť, je sústavne mať strach, že nejakú urobíte.

*) PAS2 = Najvaecjsjia hjueba, ktoruu mwogjetye v gjivotye urobitj, je suustavnye matj strahj, gje nyejakuu urobiitye.


1-6:: Pam Brown (1928-?):: Múdrosť možno získať utrpením. Len cez stratu a nezdar môžeme zistiť, čo je v našom živote skutočne dôležité.

*) PAS2 = Muudrostj mogjno ziiskatj utrpenyiim. Len cez stratu a nyezdar mwogjeme zistyitj, cjo je v nasjom gjivotye skutocjnye dwolegjitee.


1-7:: Richard Halloway :: Jednoduchosť, jasnosť, jedinečnosť: to sú vlastnosti, ktoré dodávajú nášmu životu silu, sviežosť a radosť.

*) PAS2 = Jednoduhjostj, jasnostj, jedyinyecjnostj:: to suu vlastnostyi, ktoree dodaavajuu naasjmu gjivotu silu, sviegjostj a radostj.


1-8:: Abraham Heschel (1907-1972):: Keď som bol mladý, obdivoval som šikovných ľudí. Teraz, keď som starý, obdivujem láskavých.

*) PAS2 = Kedj som bol mladuee, obdyivoval som sjikovnueehj lyudyii. Teraz, kedj som staruee, obdyivujem laaskavueehj.


1-9:: Nikos Kazentzakis (1883-1957):: Keďže nedokážeme zmeniť skutočnosť, zmeňme pohľad na ňu.

*) PAS2 = Kedjgje nyedokaagjeme zmenyitj skutocjnostj, zmenjme pohlyad na nyu. 


1-10:: Sir Peter Ustinov (1921-2004):: Zvuk smiechu mi vždy pripadal ako tá najkultivovanejšia hudba vesmíru.

*) PAS2 = Zvuk smiehju mi vgjdue pripadal ako taa najkultivovanyejsjia hudba vesmiiru.


1-11:: Pam Brown (1928-?):: Za každých okolností a pri akomkoľvek výsledku je víťazom múdry človek.

*) Za kagjdueehj okolnostyii a pri akomkoljvek vueesledku je viityazom muudrue cjlovek.


1-12:: Rutherford D.Rogers:: Topíme sa v informáciách a prahneme po vedomostiach.

*) PAS2 = Topiime sa v informaaciaahj a prahnyeme po vedomostyiahj.


1-13:: Muhammad Ali (1942-?)(More than a hero):: Neničí nás hora pred nami, ktorú máme zdolať, ale kamienok v našej topánke.

*) PAS2 = Nyenyicjii naas hora, ktoruu maame zdolatj, ale kamienok v nasjej topaanke.


1-14:: G.K.Chesterton (1874-1936)::  Svet nikdy nezahynie pre nedostatok divov, iba pre nedostatok údivu.

*) PAS2 = Svet nyikdue nyezahuenyie pre nyedostatok dyivov, iba pre nyedostatok uudyivu.


1-15:: Pam Brown (1928-?):: čoho je hoden potlesk, ak v duši cítite, že nie je zaslúžený.

*) PAS2 = Cjoho je hoden potlesk, ak v dusji ciityitye, gje nyie je zasluugjenuee.


1-16:: Smrť nie je únikom z bolesti a žiaľu života. Tým je múdrosť a láska.

*) PAS2 = Smrtj nyie je uunyikom z bolestyi a gjialyu gjivota. Tueem je muudrostj a laaska.


1-17:: Thomas Wolfe (1900-1938)::  Vrchol úspechu dosiahnete práve v tej chvíli, keď vás prestanú zaujímať peniaze, komplimenty či popularita.

*) PAS2 = Vrhjol uuspehju dosiahnyetye praave v tej hjviili, kedj vaas prestanuu zaujiimatj penyiaze, komplimentue cji popularita.


1-18:: John Wayne (1907-1979):: Zajtrajšok je tou najdôležitejšou vecou v živote... Veľmi potichu k nám prichádza o polnoci. Je dokonalý, keď sa objaví a vloží sa nám do dlaní. Dúfa, že včerajšok nás niečo naučil.

*) PAS2 = Zajtrajsjok je tou najdwolegjityejsjou vecou v gjivotye... Veljmi potyihju k naam prihjaadza o polnoci. Je dokonaluee, kedj sa objavii a vlogjii sa naam do dlanyii. Duufa, gje vcjerajsjok naas nyiecjo naucjil.


1-19:: Kurt Vonnegut:: Sme to, čo predstierame, že sme, preto si musíme dávať pozor na to, čo predstierame.

*) PAS2 = Sme to, cjo predstyierame, gje sme, preto si musiime daavatj pozor na to, cjo predstyierame.


1-20:: Sir J.Lubbock (1834-1913):: šťastie je niečo, čo treba cvičiť, ako napríklad hru na husliach.

*) PAS2 = Sjtyastyie je nyiecjo, cjo treba cvicjitj, ako napriiklad hru na husliahj.


1-21:: Robert Louis Stevenson (1850-1894):: Umenie žiť nie je umením hrať s dobrými kartami, ale umením zahrať so zlými kartami dobrú hru.

*) PAS2 = Umenyie gjitj nyie je umenyiim hratj s dobrueemi kartami, ale umenyiim zahratj so zlueemi kartami dobruu hru.


1-22:: Lao-C‘ (16.stor.prnl.):: Ten, kto honobí poklady, má čo stratiť.

*) PAS2 = Ten, kto honobii, pokladue, maa cjo stratyitj.


1-23:: Pablo Picasso (1881-1973):: Trvá dlho, kým dorastieme na to, aby sme boli mladí.

*) PAS2 = Trvaa to dlho, kueem dorastyieme na to, abue sme boli mladii.


1-24:: Eliphas Levi:: Múdrosť vždy ostane nepovšimnutá, pretože tkvie v poriadku, tichosti, súlade a pokoji.

*) PAS2 = Muudrostj vgjdue ostanye nyepovsjimnutaa, pretogje tkvie v poriadku, tyihjostyi, suuladye a pokoji.


1-25:: Ivy Baker Priest (1905-1975):: Zem je guľatá a miesto, ktoré možno vyzerá ako koniec, môže byť takisto začiatkom.

*) PAS2 = Zem je gulyataa a miesto, ktoree mogjno vuezeraa ako konyiec, môže buetj takisto zacjiatkom.


1-26:: Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955):: Je našou povinnosťou – mužov aj žien – stále žiť tak, akoby neexistovali hranice našich možností.

*) PAS2 = Je nasjou povinnostyou – mugjov aj gjien – staale gjitj tak, akoby nyeyexistovali hranyice nasjihj mogjnostyii.


1-27:: Edward Everett Hale (1822-1909):: Získať si priateľov, ktorí sú skutočnými priateľmi, je najväčším úspechom v živote človeka.

*) PAS2 = Ziiskatj si priatyelyov, ktorii suu skutocjnueemi priatyeljmi, je najvaecjsjiim uuspehjom v gjivotye cjloveka.


1-28:: Sv.František z Assisi (1182-1226):: Začnite robiť to, čo je nutné, potom to, čo je možné, a odrazu zistíte, že dokážete nemožné.

*) PAS2 = Zacjnyitye robitj to, cjo je nutnee, potom to, cjo je mogjnee, a odrazu zistyiitye, gje dokaagjetye nyemogjnee.


1-29:: Henry David Thoreau (1817-1862):: Ak si zjednodušíte život, aj zákony vesmíru budú jednoduchšie; samota nebude samotou, chudoba nebude chudobou ani slabosť slabosťou.

*) PAS2 = Ak si zjednodusjiitye gjivot, aj zaakonue vesmiiru buduu jednoduhjsjie; samota nyebudye samotou, hjudoba nyebudye hjudobou anyi slabostj slabostyou.


1-30:: Sydney Smith (1771-1845):: Je úžasné, aký odlišný pohľad máme na tú istú udalosť dvadsaťštyri hodín po tom, ako sa stala.

*) PAS2 = Je uugjasnee, akuee odlisjnuee pohlyad maame na tuu istuu udalostj dvadsatjsjtueri hodyiin po tom, ako sa stala.


PAS2, citáty | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014